Przejazd pojazdu nienormatywnego

WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

PKO Bank Polski nr 25 1020 1592 0000 2802 0255 1497 tytułem:

„Opłata za wydanie zezwolenia kategorii …"

UWAGA! od 13 marca 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego odbywa się w oparciu o zapisy art. 64 obowiązującego Prawa o ruchu drogowym.

Od 13 marca 2021 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ubiegać się można o uzyskanie zezwoleń kategorii I i II, które wydawane są przez Starostę Ciechanowskiego.

W stosunku do przepisów obowiązujących do 12 marca 2021 r. dotyczących zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, usunięta została kategoria I zezwoleń wydawana przez Zarządcę Drogi (w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, w którym TSUE orzekał, iż obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. należy uznać za sprzeczny z przepisami art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.).

W związku z powyższym dawna kat. II (na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego) stała się obecnie kat. I, a najczęściej wnioskowana przez przewoźników kat. III (dla pojazdów o szerokości do 3,2m, wysokości do 4,3m oraz długości do 15m dla pojedynczego pojazdu lub 23m dla zespołu pojazdów) w myśl nowych przepisów stanowi obecnie kat. II zezwolenia.

Zezwolenie kategorii I oraz II wydaje Starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Starosta Ciechanowski wydaje zezwolenia dla podmiotów zarejestrowanych bądź rozpoczynających przejazd na terenie powiatu ciechanowskiego.

Opłata pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2021.315 z dnia 2021.02.18) i wynosi:

 

W kategorii I – 100 zł;

W kategorii II:

200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy

1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy