Przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III.
Krok po kroku

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek.

Zainicjować sprawę/złożyć wniosek może:

 • właściciel pojazdu,
 • inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa.

Dołącz do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Kompletny wniosek złóż osobiście w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów.

Zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

 1. Opłata za wydanie zezwolenia:

W kat. I (opłatę ustala się jako iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii, przyjmuje się, że liczba wypisów jest równa ilości zadeklarowanych pojazdów):

 • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 64a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami) -"Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii".

W kat. II:

 • 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

W kat. III:

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłaty wnosi się na konto bankowe Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie:
PKO Bank Polski nr konta 25 1020 1592 0000 28020255 1497 z dopiskiem„opłata za wydanie zezwolenia kategorii (wstawić właściwą zgodnie z wnioskiem) na przejazd pojazdu nienormatywnego”.

Miejsce złożenia i odbioru

 • Złożenie - Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów,
 • Odbiór - osobiście lub otrzymać je pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1.Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

kat I:

 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

kat II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):

 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

kat III:

 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,
 • o szerokości nie przekraczającej 3,2 m,

o długości nie przekraczającej:

 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.


2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:

 • Kat. I - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy
 • Kat II - 12 miesięcy
 • Kat III - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy


3.W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów nr tel.: (23) 673-78-14.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143).