Zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 • prowadzenia robót
 • umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
 • umieszczania obiektów budowlanych i reklam
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Dodatkowe informacje:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w formie decyzji administracyjnej.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, według stawek określonych w Uchwale Nr II/42/344/04 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2004r.

 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za zajęcie na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajęcia oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, przy czym za umieszczenie przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
 3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie obiektów budowlanych i reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania i stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego.Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Source URL: https://pzdciechanow.pl/strona/jak-zalatwic-sprawe/417-zajecie-pasa-drogowego