Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu:

  • prowadzenia robót,
  • umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej,
  • umieszczania obiektów budowlanych i reklam,
  • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Dodatkowe informacje:

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego  Nr VI/17/147/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,  utrzymaniem i ochroną dróg.

  1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za zajęcie na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajęcia oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
  2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego, przy czym za umieszczenie przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia                  15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
  3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie obiektów budowlanych i reklam ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania i stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
  4. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.