Lokalizacja urządzeń obcych (niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego)

Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wraz z załącznikami:
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizowanego urządzenia,
  • Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:

Decyzja na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych nie upoważnia do prowadzenia robót budowlano – montażowych w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

  1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego obiektu lub urządzenia;
  3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego  Nr VI/17/147/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.