Lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń w pasie drogowym

Lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wraz z załącznikami:
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizowanego urządzenia,
  • Upoważnienie / Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:

Po uzyskaniu od zarządcy drogi zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych w pasie drogi powiatowej wnioskodawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu budowlanego, uzyskania w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych. Następnie, przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektów i urządzeń w pasie drogowym lub zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwoleniana lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej


Source URL: https://pzdciechanow.pl/strona/jak-zalatwic-sprawe/416-lokalizacja-obiektow-budowlanych-i-urzadzen-w-pasie-drogowym