Lokalizacja zjazdu z drogi

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkowanika nieruchomości przeległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na jego lokalizację lub przebudowę.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z wymaganymi załacznikami:
  • kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • aktualny uproszczony wypis z rejestru ewidencji gruntów,
  • kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
  • projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (2 egz.)
  • upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,

Dokumenty do pobrania:

Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu