Lokalizacja zjazdu z drogi

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu wraz z załącznikami:
  • kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów),
  • kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
  • projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji    do drogi (2 egz.),
  • upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz  z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dodatkowe informacje:

Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót budowlano – montażowych w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

1)  uzgodnienia z zarządcą drogi projektu wykonawczego zjazdu, określającego zakres  i technologię wykonania,

2)  uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenie robót.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o uchwałę Rady  Powiatu Ciechanowskiego  Nr VI/17/147/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.