Zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

  • - prowadzenia robót
  • - umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej
  • - umieszczania obiektów budowlanych i reklam
  • - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

 

Dokumenty:


1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

Dodatkowe informacje:

 

1. Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym Inwestor uiszcza opłatę roczną za każdy rok umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym.
Opłata za niepełny rok obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Powierzchnia pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1 m2 jest traktowana jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
Składając wniosek na umieszczenie urządzeń należy jednocześnie określić termin (obejmujący pełne lata kalendarzowe), na który należy wydać zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przed upływem ważności zezwolenia, jeżeli urządzenie obce pozostaje nadal w pasie drogowym, właściciel urządzenia obcego zobowiązany jest do ponownego wnioskowania o wydanie zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego przez już umieszczone urządzenia obce na kolejny okres. Nie wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnych opłat przewidzianych przepisami.
W przypadku przekazania urządzenia na majątek gestorów sieci należy przedłożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie protokół przekazania urządzenia celem wystawienia decyzji o opłacie rocznej na właściwy podmiot.
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego przez 1 dzień.
3.Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości 10-krotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

Dokumenty do pobrania:


1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

 

 

Ostatnia modyfikacja 2019-01-04 przez Emilia Pajewska.

Wróć

Przydatne kontakty

nazwisko imię telefon e-mail
Emilia Pajewska 23 673 78 14 e.pajewska@pzdciechanow.pl

Dokumentacja

Pliki umieszczone na stronie zapisane są w formacie PDF.
- Do ich odczytu konieczne jest posiadanie czytnika plików PDF.
- Ze względu na wielkość załączników, niektóre pliki udostępniamy w wersji spakowanej ZIP.
W przypadku problemu z pobraniem lub otwarciem załączników prosimy o kontakt z naszym pracownikiem tel.: 23 673 78 14