Przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek.

 2. Zainicjować sprawę/złożyć wniosek może:

  • właściciel pojazdu,

  • inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa.

 1. Dołącz do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 2. Kompletny wniosek złóż osobiście w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie,

  ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów.

 3. Zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

I - Opłata za wydanie zezwolenia:

 1. W kat. I (opłatę ustala się jako iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii, przyjmuje się, że liczba wypisów jest równa ilości zadeklarowanych pojazdów):

 • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

 • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

 1. W kat. II:

 • 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

 1. W kat. III:

 • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,

 • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

 • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

 • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Opłaty wnosi się na konto bankowe Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie:
PKO Bank Polski nr konta 25 1020 1592 0000 28020255 1497 z dopiskiem„opłata za wydanie zezwolenia kategorii (wstawić właściwą zgodnie z wnioskiem) na przejazd pojazdu nienormatywnego”.

 

Miejsce złożenia i odbioru

 • Złożenie - Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów,

 • Odbiór - osobiście lub otrzymać je pocztą pod adres wskazany we wniosku.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1.Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

 • kat I:

  a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 •  kat II (wyłącznie dla pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej):

  a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  c) o szerokości nie przekraczającej 3,5 m.

 • kat III:

  a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,

  b) o szerokości nie przekraczającej 3,2 m,
  c) o długości nie przekraczającej:

 •     15 m dla pojedynczego pojazdu,

 •     23 m dla zespołu pojazdów,

  d) o wysokości nie przekraczającej 4,3 m.


2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:

 •   Kat. I - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy

 •   Kat II - 12 miesięcy

 •   Kat III - 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy


3.W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów nr tel.: (23) 673-78-14.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143).

Ostatnia modyfikacja 2018-04-13 przez Robert Szepietowski.

Wróć

Przydatne kontakty

nazwisko imię telefon e-mail
Emilia Pajewska 23 673 78 14 e.pajewska@pzdciechanow.pl

Dokumentacja

Pliki umieszczone na stronie zapisane są w formacie PDF.
- Do ich odczytu konieczne jest posiadanie czytnika plików PDF.
- Ze względu na wielkość załączników, niektóre pliki udostępniamy w wersji spakowanej ZIP.
W przypadku problemu z pobraniem lub otwarciem załączników prosimy o kontakt z naszym pracownikiem tel.: 23 673 78 14