Lokalizacja zjazdu z drogi

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkowanika nieruchomości przeległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na jego lokalizację lub przebudowę.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z wymaganymi załacznikami:

    - kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

    - aktualny uproszczony wypis z rejestru ewidencji gruntów,
    - kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich,

   - projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (2 egz.)
   - upoważnienie/pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest inwestor) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej,

 

Dodatkowe informacje:

 

Po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi  na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej, wnioskodawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi powiatowej projekt techniczny zjazdu.
Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać w tutejszym zarządzie decyzję na zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wnioskodawca do wniosku na prowadzenie robót w pasie drogowym zobowiązany jest załączyć projekt czasowej organizacji ruchu.
Utrzymanie zjazdów wraz z znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)
Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.Dokumenty do pobrania:

Wniosek na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

 

Ostatnia modyfikacja 2019-01-04 przez Emilia Pajewska.

Wróć

Przydatne kontakty

nazwisko imię telefon e-mail
Emilia Pajewska 23 673 78 14 e.pajewska@pzdciechanow.pl
Jan Gajewski 23 673 78 15 j.gajewski@pzdciechanow.pl

Dokumentacja

Pliki umieszczone na stronie zapisane są w formacie PDF.
- Do ich odczytu konieczne jest posiadanie czytnika plików PDF.
- Ze względu na wielkość załączników, niektóre pliki udostępniamy w wersji spakowanej ZIP.
W przypadku problemu z pobraniem lub otwarciem załączników prosimy o kontakt z naszym pracownikiem tel.: 23 673 78 14